Chybné používání termínu "lesní školka"
Publikováno dne: 18. 3. 2017

Lesních školek máme více než 2 100 hektarů

Víte skutečně co je to lesní školka? Pokud obsah tohoto termínu ve Vás vyvolává představu stavby umístěné v lese či poblíž lesa, která je určená k dočasnému pobytu dětí předškolního věku, podlehli jste bohužel stále častěji prezentovanému klamavému a parazitujícímu obsahovému významu tohoto odborného lesnického termínu. Je pochopitelné, že zejména obyvatelé měst se lesnickou terminologií běžně nezabývají, nutno však upozornit na skutečnost, že pravý význam termínu „lesní školka“ se svým obsahem značně liší a vyjadřuje zcela jiného než účelové pobytové či výchovné zařízení pro děti.

Termín lesní školka začali používat lesní hospodáři v počátcích cílevědomého lesního hospodářství, které lze v naší zemi datovat do 16. století. Lesní školkou je i v současné době míněn oplocený pozemek na lesní nebo zemědělské půdě dlouhodobě sloužící k pěstování sadebního materiálu lesních dřevin určených pro umělou obnovu lesa, popřípadě pro lesnické rekultivace a účelové ozeleňování. V lesních školkách se tedy pěstují z osiva lesních dřevin semenáčky a sazenice určené k následné výsadbě.

S termínem „lesní školka“ pak přímo souvisí i termín „lesní školkařství“, čímž je míněna cílevědomá specializovaná činnost zabývající se produkcí sadebního materiálu lesních dřevin určených k výsadbě do lesů při jejich obnově či k zakládání nových lesů. Lesní školkařství bylo do konce 20. století běžnou součástí lesnické činnosti a jeho vývoj se odvíjel souběžně s  vývojem znalostí o lesnickém oboru. Dlouhou historickou etapu tak bylo lesní školkařství vnímáno jako běžná kontinuitní součást provozního výkonu lesnického povolání a provozní lesnické činnosti. Od doby, kdy bylo započato s obchodováním s osivem a sadebním materiálem lesních dřevin, zejména pak však v posledních dvaceti letech, se tuzemské lesní školkařství vyvíjí v určitém smyslu svou samostatnou cestou, často nezávislou na souběžném vlastnictví lesa.

Současné lesní školkařství v České republice je považováno za činnost, která má pro vlastníky lesů především charakter dodavatelské služby. Převážná část lesních školek je v držení soukromých podnikatelů či obchodních společností a jen menší počet lesních školkařských provozoven je v majetku státu (tj. jsou vlastněny a obhospodařovány státními podniky Lesy České republiky, Vojenské lesy a statky, nebo jinými státními subjekty). Pěstováním sadebního materiálu lesních dřevin se tak v současné době zabývají jak vlastníci lesů, tak obchodní společnosti mající ve svém předmětu činnosti zaregistrovány dodávky prací pro vlastníky lesů nebo specielně komerční pěstování sadebního materiálu lesních dřevin. Výměra jednotlivých lesních školek se značně liší, přičemž ty největší dosahují výměry i přes 50 ha. Od velikosti školek se odvíjí i jejich technologické vybavení, počet pracovníků i celkový objem vypěstovaného sadebního materiálu. Značně pestrá je i struktura vlastníků lesních školek, přičemž v majetku některých vlastníků jsou sdruženy lesní školky umístěné v různých lokalitách v naší republice a v součtu mají výměru i přes 200 hektarů.

Sumární půdní plocha lesních školkařských provozů v naší republice má v současné době výměru 2 113 ha (stav v r. 2015). Produkční plochy, tj. skutečné plochy používané k produkci prostokořenného sadebního materiálu lesních dřevin, pak je evidováno téměř 1 558 ha.

Na plochách některých lesních školek se k produkci semenáčků lesních dřevin používají též umělé kryty – tj. speciální vybudovaná zařízení pro intenzívní pěstování prostokořenných a zejména krytokořenných semenáčků. Patří sem fóliovníky, skleníky či polyethylenové kryty (haly).

Celková roční produkce sadebního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesů se ročně pohybuje kolem 165 milionů kusů sazenic, z toho je přibližně 90 milionů kusů sazenic jehličnatých dřevin a 75 milionů kusů sazenic listnatých dřevin. Podstatná většina této produkce je určena k obnově lesů našich lesů (ať již státních či soukromých), tj. zalesnění lesních holin po provedených těžbách.

Blížší informace o lokalitách lesních školek a jejich produkci je možno získat na webových stránkách Sdružení lesních školkařů, z.s. (https://www.lesniskolky.cz) tj. zájmové organizace, která sdružuje majoritní většinu lesních školkařů v naší republice a prosazuje jejich zájmy.

Náročná jarní sezona prací v lesních školkách počátkem března právě začíná.

Vladimír Foltánek