Sdružení lesních školkařů ČR, z.s.

Sdružení lesních školkařů ČR, z.s. je spolkem jak fyzických osob, tak i soukromých a veřejnoprávních právnických osob, který byl založen v říjnu roku 1994 zakladatelskou smlouvou čtyř producentů sadebního materiálu. Po přípravě podkladů vznikla organizace s názvem “Sdružení pěstitelů sadbového materiálu lesních dřevin”, která byla zaregistrovaná na Ministerstvu vnitra od 14. srpna 1995.

Sdružení lesních školkařů ČR, z.s. je členem:

Chcete-li vědět více o činnosti našeho oboru stačí si otevřít informace o lesním semenářství a lesním školkařství nebo video o pěstování sadebního materiálu.

Členy naší organizace mohou být fyzické a právnické osoby vyvíjející činnost v oblasti účelu spolku a podle druhu členství se dělí na členy s produkční plochou a členy bez produkční plochy. V našem zájmu je sdružovat různě velké školky bez ohledu na způsob jejich vlastnictví a mít tak širší pohled na problematiku našeho oboru.

V současné době má spolek 60 členů s produkční plochou a jejich provozy mají velikost od 0,5 ha do 300 ha. Dohromady obhospodařují 1026 ha, což je přibližně 68 % produkčních ploch všech lesních školek v České republice. Dále má naše organizace 7 členů bez produkčních ploch a 4 čestné členy. Aktuální seznam naleznete v dokumentech KE STAŽENÍ.

Účelem spolku je ochrana oprávněných zájmů, koordinace činnosti a propagace právnických a fyzických osob zabývajících se lesním školkařstvím a lesním semenářstvím. V rámci své činnosti spolupracujeme s institucemi lesnického výzkumu a organizujeme informační a vzdělávací akce.

Posláním a cílem sdružení je zejména:

 • hájit a prosazovat zájmy svých členů, především ve vztahu k obchodním partnerům, orgánům státní správy, kontrolním orgánům apod.;
 • aktivně se podílet na řešení aktuálních problémů oboru a spolupracovat při vzniku či novelách právních norem a dalších předpisů týkajících se lesnictví;
 • spolupracovat s výzkumnými a vzdělávacími institucemi v lesnictví;
 • informovat své členy o nových poznatcích v oboru a dalších možnostech zkvalitňování školkařské výroby;
 • prohlubovat znalosti v oboru lesního školkařství organizováním informačních a vzdělávacích akcí.

Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR jako součást českého kulturního dědictví.


The Forest Nursery Association of the Czech Republic

The Forest Nursery Association of the Czech Republic was founded in 1995. Membership consists of individuals and legal entities such as companies.

Currently, the association has 67 members who manage some 1026 ha of forest nurseries, i.e. about 68 percent of total forest seedling production area in the Czech Republic.

The Forest Nursery Association of the Czech Republic is a member of EUROPEAN FOREST NURSERY ASSOCIATION.

The objectives of the association are to:

 • protect and promote the interests of its members, especially when dealing with customers, state authorities and other trade partners,
 • participate in solving topical problems in the forest nursery sector,
 • collaborate with forest research institutions and universities,
 • provide the membership with the latest information about the forest nursery business and other opportunities for improving nursery management practices and supplying customers with high-quality seedlings,
 • and organizing extension and training courses for the members, aimed at increasing and updating the knowledge of forest nursery managers.

Baumschulverband der Tschechischen Republik

Der Baumschulverband der Tschechischen Republik ist eine Vereinigung, die im Jahre 1995 aus der Initiative mehrerer Züchter des Pflantsmaterials von Waldholzgewächses gegründet wurde.

Gegenwärtig vereinigt er 67 Mitglieder, die ungefähr 1026 ha bewirtschaften, d.h. 68 Prozent von der Produktionsfläche aller Bauschulen in der Tschechischen Republik.

Der Baumschulverband der Tschechischen Republik ist ein Mitglied der EUROPEAN FOREST NURSERY ASSOCIATION.

Das Ziel des Verbandes ist folgend:

 • Interessen seiner Mitglieder, in ersten Reihe im Verhältnis zu Kunden (Abnehmern), zu Organen der Staatsverwaltung und zu Geschäftspartnern zu verteidigen und durchzusetzen,
 • an der Lösung der aktuellen Probleme von Baumschulen aktiv teilzunehmen,
 • mit den Institutionen der Walderforschung und Schulwesen mitzuarbeiten,
 • seine Mitglieder über neue Erkentnisse im Bereich und über andere Formen und Möglichkeiten der Qualitätsverbesserung von der Baumschulproduktion zu informieren,
 • für seine Mitglieder Auskünfte und Ausbildungsvorgehen mit dem Ziel die Vertiefung von Kenntnissen zu organisieren.